SHAHENSHAH RICE

SHAHENSHAH PONIA

1KG & 5KG

¾ Broken Basmati rice.